• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
نظر سنجی

فکر می کنید تا پایان سال 98، چند نفر از علاقمندان فناوری بیم عضو خانه بیم خواهند شد؟

200 تا 300 نفر
300 تا 400
400 تا 500
بیش از 500 نفر