• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
نظر سنجی

آیا شما در پروژه هاتون از نرم افزارهای تکلا، آرشیکد ، رویت و غیره برای متره احجام پروژه و یا براورد هزینه استفاده کردید؟

بله ، ولی نتیجه راضی کننده و دقیق نبود
بله ، نتیجه دقیقی هم به دست اومد
خیر ، فقط باهاشون مدلسازی کردم
خیر، چون میدونم متره و براورد خوبی نمیدن
هیچوقت متره و براورد (سنتی یا نرم افزاری) انجام نداده ام
متره نسبتاً دقیق بود اما در براورد هزینه مشکل داشتم
دوره آموزش کاربردی برآورد مقادیر، منابع و هزینه ساخت پروژه های عمرانی در بستر فناوری بیم با نرم افزار ISIX باقرنژاد معرفی کتاب اصول و مبانی فناوری بیم ISIX mirko مجله بیمانا