• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
افزودن مطالعه موردی
حوزه خدمات
مطالعه موردی پروژه کلینیک درمانی بهشت
عنوان مطالعه: مطالعه موردی پروژه کلینیک درمانی بهشت
مجری: رادین همکاران بهتا
سال: 1397
شرح پروژه: ساختمان درمانی 2700 متر مربع
معرفی کتاب اصول و مبانی فناوری بیم ISIX باقرنژاد